วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561

         ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้ดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปี 2561  คลิกวิดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=pVHu3djN5-o

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนชมแสงสงคราม ศึกษาดูงานแผนธุรกิจโลชั่นจากข้าวทับทิมชุมแพ

           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นักเรียนระดับ ม.4 โรงเรียนชุมแสงสงคราม ได้เข้าชมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ แผนธุรกิจโลชั่นจากข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจโลชั่น แนวคิดในการดำเนินธุริจ ตลอดจน กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ ของแผนธุรกิจโลชั่นจากข้าวทับทิมชุมแพ และได้รับโลชั่้นเป็นของที่ระลึกอีกด้วย
        ขอขอบคุณทีมงานแผนธุรกิจโลชั่นทุกท่าน ที่ให้ความรู้กับนักเรียนเป็นอย่างดี

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน

     ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้นำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ฟู้ดส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และเห็นกระบวนการผลิต กระบวนการทำงานจริง จากสถานประกอบการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะได้นำความรู้ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนและกลุ่มต่อไป


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ

        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้จัดโครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปี การศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวด เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำธุรกิจจริง สร้างรายได้ระหว่างเรียน เพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเองนอกห้องเรียน โดยมีกลุ่มธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 4 แผนธุรกิจ และคณะกรรมการได้ตัดสินสนับสนุนเงินลงทุนให้กับธูรกิจอีกด้วย
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกกลุ่มค่ะ ที่จะได้รับเงินทุนเพื่อไปทำธุรกิจจริง มีประสบการณ์จริง และมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระของครอบครัว...ศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมสนับสนุนทุกคนค่ะ...

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อบรมแผนธุรกิจระดับ อศจ.

          เมื่อวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้นำนักเรียน นักศึกษา จำนวน 14 คน พร้อมครูที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมในโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ โดยวิทยาลัยเทคนิคสองแควเป็นเจ้าภาพหลักศูนย์บ่มเพาะฯ วพณ.บึงพระพิษณุโลก เข้าร่วมการนำเสนอศูนย์บ่มเพาะระดับ 3 ดาว ภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นำโดยนางสาวภัทรปภา  อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ นายทินกร  สระทองย้อย นางสาววริษา ทรัพย์เมือง นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนธุรกิจบราวนี่ (ธุรกิจต่อยอด) และนางสาวภูศิตา  ตรีสาร นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ดาว ของ อศจ. เพื่อคัดเลือกระดับ 4 ดาว และสถานศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับชาติต่อไป
         จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้รับผลคะแนน 3 ดาว ระดับภาค ซึ่งสามารถรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้ และนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลการทำงานของตนเอง และการตอบคำถาม ต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ของเรา มีความมั่นใจ และมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนอีกด้วย


วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ. จังหวัดพิษณุโลก


 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภพิสิฐ ไกรศรวัชร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และประธานกรรมการประเมิน ระดับ อศจ.  ผอ.สุรพล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวรายละเอียดของการประเมินในครั้งนี้  และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือของทุกวิทยาลัยในสังกัด อศจ.พิษณุโลก จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. รองฯ นริศ จากวอศ.พิษณุโลก 2. รองฯ เดชณรงค์ วช.พิษณุโลก 3. รองฯ บุญลือ วท.พิษณุโลก 4. รองฯ ชาติชาย วท.สองแคว 5. รองฯ สมพร วก.นครไทย และ 6. รองฯ ภัทรปภา วพณ.บึงพระ (งดให้คะแนน)
       การประเมินผลการดำเนินประจำปี 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ขอได้รับความขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานในครั้งนี้